اهداف

توسعه بهینه سبد کسب و کار و افزایش ارزش سبد دارائی‎ها

استقرار نظام مادری مطلوب

توسعه هم افزایی درون گروهی

ارتقاء بهره وری گروه