هر پروژۀ احداث، به تنهایی یک «جامعه» است. گوناگونی تخصص‌ها و حرفه‌ها به حضور طیف وسیعی از فرهنگ‌ها و سطوح مختلف اجتماعی در یک مکان منجر می‌شود و وظیفۀ اصلی مدیریت منابع انسانی در این صنعت، همسو سازی و ایجاد «فرهنگ مشترک» در میان این جمعیت متنوع است.

در این میان توسعه و پیشرفت این جامعۀ انسانی، از وظایف اصلی صنعتگر احداث است.

آموزش

بهبود عملکرد

تأمین رضایتمندی

ایجاد تعهد به اهداف تعیین شده

و در نهایت حفظ این منابع ارزشمند، یکی از عناصر اصلی ادامۀ حیات زنجیرۀ عملیاتی احداث و یکی از سرفصل‌های نظام ارزشهای بنیادین «آذرستان» است.