پروژه های بیمارستانی

نگاه به سلامت به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی توسعه، ساخت پروژه‌های بیمارستانی را در اولویت‌های اصلی سیاست‌های کلان کشورها قرار داده است.

از همین رو با توجه به حیاتی بودن این حوزه از توسعه، در عین افت و خیزهای بودجه‌ای و مدیریتی، ورود به این دست پروژه‌ها برای دولت‌ها امری ناگزیر است.

در عین حال با توجه به برتری نسبی دانش پزشکی کشور در حوزه منطقه‌ای، رشد توریسم پزشکی در دهۀ گذشته مشهود بوده، به تبع آن توسعه مراکز خدمات پزشکی، به لحاظ کمی و کیفی، بر اساس توقع مراجعین فرامرزی، به عنوان سرفصلی در توسعه و سرمایه‌گذاری، بویژه در بخش خصوصی شناخته شده است.

الزامات تخصصی و ملاحظات خاص سازه‌های این حوزه و نیازهای حیاتی محیط پیرامونی به آنها، بخصوص در شرایط بحران، استانداردهایی را فرای سایر حوزه‌ها برای این بخش از صنعت احداث، خلق کرده که مشخصا در حوزه استحکام و تاب‌آوری در مقابل آسیب‌های طبیعی و شرایط بحران، نمود پیدا می‌کند.

حضور در پروژه‌هایی با این ویژگی‌ها به معنای عبور از آزمون‌ها و اثبات درجه‌ای از شایستگی فنی است که در کارنامۀ «آذرستان» به روشنی مشهود است.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به موارد روبرو اشاره کرد