ژئوتکنیک و بهسازی خاک

سازه در اولین قد، ریشه در خاک دارد و خاک باید پذیرای این ریشه و عظمت برافراشته از آن باشد

برای تحکیم بستر سازه، گاه باید ماهیت خاک را تغییر داد و پیش از آن باید ماهیت اولیه آن را دریافت

ترکیب این دریافت‌ها و توان ایجاد تغییر در ماهیت عوارض و بستر به مجموعه ای از محاسبات پیشرفته، ابزار دقیق مشاهده و توان ابزار روزآمد اجرایی می انجامد که ترکیب آن در شرکت بسپار پی ایرانیان گرد آمده است

الحاق تجهیزات نوینی همچون .... به این مجموعه در ...سال گذشته جهش بلندی برای افزایش توان اجرایی و دانش فنی گروه بود که ترکیبی رقابت ناپذیر برای سازمان بوجود آورد

الحاق این حلقه تکنولوژیک به زنجیره ارزش‌های «آذرستان» عملا جامعیت عملیاتی مجموعه را تحقق بخشید

از جمله پروژه‌های ویژه انجام شده در کارنامه آذرستان به موارد روبرو می توان اشاره کرد