ارزشها

تعهد: وفاداری به عهد و اهتمام به اجرای تعهدات به ذینفعان

اخلاق: رعایت صداقت و انصاف

کیفیت: ارائه کیفیت مطلوب ضمانت خوشنامی سازمان است

روابط: ساختن رابطه اي بلند مدت مبتی بر احترام با تمام ذینفعان

مردم: التزام ایجاد رفاه و ارتقاء کیفیت زندگی مردم به ویژه در مناطق اجرای پروژه ها بامشارکت دادن مردم محلی، حفاظت از محیط زیست و احترام به فرهنگ های محلی

سلامت: کوشش برای حفظ سلامت همکاران و اهتمام برای ایجاد محیط کاری سالم