پروژه های سد سازی

کنترل جریان و ذخایر آبی در سرزمین‌های خشک امری حیاتی است و طبعا ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

علاوه بر این احداث سد بر روی شاهراه‌های آبی در کل منطقه خاورمیانه در حکم ابزاری ژئوپولیتیک و اهرمی برای مناسبات میان دولت‌ها است.

از همین رو رویکرد به سدسازی در منطقه و ایران، رویکردی استراتژیک بوده است و علاوه بر کنترل طبیعت، حفاظت از ذخایر ملی نیز در دستور کار سیاست‌گذاران بوده است.

از آنجا که سد به عنوان یکی از سازه‌های ویژه دست‌ساز بشر می‌باید مسیر و جریان طبیعت را تغییر دهد، خود باید ابعاد و احجامی در خور عظمت طبیعت داشته باشد.

سدها همیشه نشانه‌های کیفیت و عظمت توان سازه‌ای انسان بوده‌اند.

اهم پروژه‌های سد سازی آذرستان از این جمله‌اند: