پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

با توجه به عمر افزون بر قرن کشف نفت در ایران، صنایع مرتبط با آن نیز عمری در ابعاد سده دارند.

تاریخ این صنعت در کنار حضور بازیگران متعدد بین‌المللی در این عرصه، خزانه ای چشمگیر از دانش فنی و تجربه اجرایی را به جای گذاشته که طبعا بر نگاه و توقع کارفرمایان این حوزه تأثیر جدی داشته است.

احجام سنگین سیالات در کنار حساسیت‌های ذاتی مواد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، ابعادی از پیچیدگی را در حوزه مهندسی و اجرای پروژه‌های آن ایجاد می‌کند که به طور طبیعی بازیگران میان‌مایه را از دور رقابت خارج می‌کند.

«آذرستان» با هم‌افزایی تجربه گذشته و دانش‌افزایی روزآمد خود، مجموعه‌ای از پروژه‌های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را به عنوان سندی بر ارزش‌های فنی و تکنولوژیک زنجیرۀ عملیاتی خود در کارنامه دارد.

از جمله این پروژه ها می توان به موارد روبرو اشاره کرد: