پروژه های نیروگاهی

ذخایر غنی نفت و گاز، در طی دهه‌های گذشته، احداث مجموعۀ وسیعی از نیروگاههای حرارتی اعم از نیروگاه‌های گاز و بخار را به دنبال داشته و از همین رو صنعت احداث نیروگاه یکی از صنایع بالغ کشور به شمار می‌رود.

ترکیب واحدهای نیروگاهی، سازه‌های دقیقی چون تأسیسات توربین و سیکل قدرت و برج های خنک‌کننده را شامل می شود که به لحاظ تکنولوژی ساخت عناصر پیچیده‌ای شناخته می‌شوند.

ترکیب واحدهای نیروگاهی، سازه‌های دقیقی چون تأسیسات توربین و سیکل قدرت و برج های خنک‌کننده را شامل می شود که به لحاظ تکنولوژی ساخت عناصر پیچیده‌ای شناخته می‌شوند.

در سالهای اخیر نیز ورود به منابع حرارتی همچون ذغال سنگ رویه‌های جدیدی در فرایند احداث نیروگاه‌ها بوجود آورده است.