پروژه های مسکونی

پروژه‌های مسکونی از آنجا که مستقیما با حیات روزمرۀ انسان و موضوعاتی چون سلامت، امنیت و مناسبات اجتماعی در ارتباط‌اند، حساسیتی انسانی دارند و ارائه کیفیت در این حوزه ارتباط مستقیم با اخلاق حرفه ای دارد.

خطاهای اجرایی در این حوزه، آثار کلان اجتماعی و محیطی را در ابعاد نسلی موجب می‌شود که گذر از آنها برای مجریان سخت و گاه غیر‌ممکن می‌شود.

تجربه های روبرو در طول دهه‌های گذشته صرف‌نظر از بیان توان اجرایی، تعهد اخلاقی «آذرستان» را نیز نمایش می دهد.