مشارکت

مشارکت در سرمایه‌گذاری یکی از بازو‌های اصلی توسعه «شبکۀ هوشمند آذرستان» است و سیاست سازمان در مشارکت، تابعی از ارزش‌ها و معیارهای بنیانگذاران آن است.

  • اشراف آذرستان بر روندهای بازار احداث و چینش بازیگران اصلی آن
  • تعهد به ارزیابی و ارزش‌گذاری صحیح پروژه‌ها
  • و شفافیت در ارائه اطلاعات

ضامن کیفیت سرمایه‌گذاری و پایدری ارزش خلق شده است.

همچنانکه فعل مشارکت، توسعۀ ساختار شبکه را محقق می‌کند، خلق ارزش‌های پایدار برای همۀ ذینفعان، استحکام و مانایی آن را ضمانت خواهد کرد.

برآیند یک شبکۀ مانا و مستحکم، استمرار تعامل و نتیجۀ آن تکرار تجربه‌های سودمند است.

معیار آذرستان در کیفیت مشارکت، میل به تکرار تجربۀ مشترک برای همه اعضای شبکه است.