کیفیت و صحت زنجیره تامین، ضمانت اجرایی زمانبندی، بودجه و کیفیت عملیات احداث است و حضور بازیگران مختلفی از جمله تأمین‌کنندگان مواد اولیه، سازندگان قطعات، سطوح مختلف پیمانکاران و خدمات لجستیک بر پیچیدگی آن می‌افزاید.

یکی از مهمترین بخشهای مدیریت احداث، کنترل موثر همگامی و حفظ انتظام این زنجیرۀ حیاتی صنعت است.

طیف وسیع مواد و تعدد و تنوع ملزومات و عملیات اجرایی و جزئیات آنها در کنار نیاز‌های تکنیکال و لجستیک، فرایند احداث را ملزم به بهره‌برداری از شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان می‌کند که طبعا آذرستان نیز با وجود مالکیت بر زنجیرۀ اصلی نیازهای عملیاتی خود، از این قاعده مستثنی نیست.

حضور طولانی آذرستان در صنعت و توان شبکه‌سازی، گسترۀ وسیعی از تأمین‌کنندگان شایسته را به خانوادۀ آذرستان افزوده است.

در عین حال آذرستان بر این امر آگاه است که جذب هر چه بیشتر و حتی کمک به خلق و توسعه این خانواده، معادله‌ای برد-برد برای جامعۀ صنف و صنعت و مفهوم آبادانی و احداث خواهد بود.