پروژه های صنعتی

در توصیف الزامات هر فرایندی مفاهیمی چون «زیرساخت» و «زیربنا» از اولین گزاره‌ها است و هر فرایند مستقل و تثبیت شده ای ملزم به تأمین و تجهیز موقعیتی مکانی است.

بسته به تنوع و تعدد فعالیت های تعریف شده در ذیل هر فرایند، تنوع وسیعی از مختصات و پیچیدگی های فنی و مدیریتی در خلق «مسیر عملیات» در آن موقعیت مکانی دخیل خواهند.

«صنعت» فرایندی برای تولید است و «خط تولید» مسیری عملیاتی است که هر مرحله و گلوگاه آن نیاز به «مهندسی» و «احداث» مبتنی بر نیاز های عملیاتی آن «صنعت» دارد.

پروژه های «صنعتی» در حوزه «احداث»، از آن رو که ضمانت استمرار، امنیت و پایداری فرایندی بلند مدت برای تولید را متعهد می شوند، پروژه هایی منحصر به فرد شمرده می شوند.

این امر از آن رو است که در عین لزوم اشراف سازنده بر وظیفه اصلی «احداث»، تسلط بر مفاهیم وسیعی از موضوعات میان رشته ای، برای انعطاف در مقابل شرایط پیچیدۀ یک «صنعت دیگر» نیز بر تکالیف او افزوده می شود.