ماموریت

گروه توسعه کسب و کار آذرستان یک هلدینگ توسعه و سرمایه گذاری در صنعت احداث و صنایع وابسته به آن است. ما با سرمایه گذاری هوشمندانه در کسب و کارهای زنجیره ارزش صنعت و نواحی مجاور به خلق ارزش می‎پردازیم. گروه توسعه کسب و کار آذرستان با شناسایی، ایده‎یابی، ارزیابی، ارزش گذاری مشارکت و سرمایه گذاری هوشمند در بخش‎های جذاب و هم افزاء زنجیره ارزش صنعت ساخت و ساز و صنایع وابسته به آن در کشور ایران و همسایگان آن، بدنبال خلق ارزش پایدار و سازندگی در تراز جهانی برای بخش دولتی و خصوصی است. ما در تلاشیم تا از این منظر در راستای توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی در کشور پیشرو و موثر باشیم.