پروژه های معدن

صرف نظر از تأسیسات عمومی که وجه اشتراک عمدۀ پروژه‌های صنعتی است، ماهیت پروژه‌های معدن به دلیل الزام به دخالت در عوارض زمین، جابجایی خاک در ابعاد وسیع و فرایندهایی همچون حفر و گود برداری مشترکات زیادی با عمده پروژه های احداث دارد.

در عین حال، مشخصه اصلی پروژه‌های معدن، وابستگی جدی آنها به ناوگان لجستیک احداث است که فرایند حفر و جابجایی لایه‌های متعدد و متنوع زمین را ممکن می‌سازد.

ناوگان عظیم ماشین آلات و لجستیک «عمران آذرستان» یکی از دارایی های بزرگ «گروه» است که مالکیت آن یکی از مزیت‌های اصلی رقابتی مجموعه را در این حوزه پدید آورده است.

در عین حال، ساختارهایی همانند سازه‌های نقاله‌ای به عنوان مسیر اصلی عملیات استخراج، بخشی از سازه‌های فلزی است که در مجموعه تولیدات «شرکت سازور سازه آذرستان» جای می‌گیرد.

پروژه‌های روبرو بخشی از کارنامه آذرستان در این حوزه است: