صنعت احداث، کسب و کاری مبتنی بر خدمت است و ارئه خدمت ممتاز به کارفرما، در هر صنعتی، نه امری تجاری که تعهدی اخلاقی است. چرا که کسب و کار خدمت، چیزی جر عمل به تعهد نیست.

حیات خدمت، وابسته به تکرار تقاضا است و تنها، تجربه مثبت و خرسندی مشتریان است، که تکرار تقاضا را ممکن می‌کند.

تجربه حیاتی آذرستان، و افزون بر سه دهه عمر خدمت‌، و جامعۀ وسیع و متنوع مشتریان آن، روایت تکرار همین تجربه‌ها و خرسندی‌ها است.